10/01/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תוכניות הלימודים במדעי המחשב במכללה האקדמית נתניה

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' מוריס הרליהי על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. על המוסד והמחלקה ליישם את החלטת המל"ג באופן מלא ולהתייחס לנקודות הבאות:

א.         פרוט מצבת הסגל העדכנית במחלקה, הכוללת את השינויים בסגל בשנתיים האחרונות (גיוס ופרישה).

ב.         גיבוש תוכנית לפיתוח מקצועי של הסגל.

  1. על המוסד והמחלקה לתת מענה להמלצות המופיעות בסעיף 2, ולדווח למל"ג אודות יישומן עד 30.07.2017.