28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ – רוחבי

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לדר' יאיר רוטשטיין על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתו.
  2. לאור הנושאים שעלו במהלך בדיקת התוכניות והמעקב אחר יישום החלטת מל"ג בנושא, מתבקש האגף להערכת איכות לשקול לשלב בתוכנית העבודה הרב שנתית שלו סבב הערכה נוסף של התחום.
  3. לפנות לוות"ת לצורך בדיקת האפשרות להקצאת משאבים ייחודיים לתחום.