28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לדר' יאיר רוטשטיין על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת תל אביב ומתן חוות דעתו.
  2. הסוקר מצא כי המוסד לא נתן מענה מספק לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך וליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת (מצ"ב כנספח להחלטה זו) ובמיוחד:

א.         פיתוח תוכנית אסטרטגית לבית הספר למדעי כדור הארץ כולל תוכנית לגיוס סגל בתחומים הבאים: גאופיזיקה, גאולוגיה ואוקיאנוגרפיה.

ב.         הצורך לפיתוח לימודי תשתית חיפושי פחמימנים – כפי שהמליצה הוועדה להערכת איכות בדו"ח.

  1. היישום המלא של ההמלצות ייבדק בפירוט בסבב ההערכה הבא.