28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לדר' יאיר רוטשטיין על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בן-גוריון ומתן חוות דעתו.
  2. הסוקר מצא כי המוסד סיפק תשובה מנמקת לסוגיית שם המחלקה, אולם נתן מענה חלקי לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה כולל גיוס סגל.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד והמחלקה להמשיך וליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת (מצ"ב כנספח להחלטה זו) ובמיוחד להרחיב את תוכנית הצמיחה להתרחבות וגיוס לפחות 3 חברי סגל, כך שתיתן מענה להיקף סגל הנדרש לרמה אקדמית נאותה של התוכנית
  4. היישום המלא של ההמלצות ייבדק בפירוט בסבב ההערכה הבא.