28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לדר' יאיר רוטשטיין על בדיקת הדיווח שהגישה האוניברסיטה העברית ומתן חוות דעתו.
  2. הסוקר מצא כי המוסד נתן מענה לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה כולל גיוס סגל, עדכון תוכנית הלימודים והוספת קורסי מבוא רלוונטיים, שיפור תשתיות הוראה ומחקר. יחד עם זאת, יש תחומים שעליהם לא נתן המוסד מענה מספק המתייחסים לתחום גאופיזיקה וסיסמולוגיה.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך וליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת (מצ"ב כנספח להחלטה זו) ובמיוחד:

א.         להמשיך במאמצים לגייס חברי סגל נוספים מתחום הסיסמולוגיה.

ב.         על מנת לקיים התמחות מבוססת בתחום הגאופיזיקה, על המחלקה לגבש תוכנית מפורטת לכך, הכוללת גיוס חברי סגל נוספים בתחום

  1. היישום המלא של ההמלצות ייבדק בפירוט בסבב ההערכה הבא.