28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים במדעי התזונה – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אליס ליכטנשטיין על בדיקת הדיווח שהגישה האוניברסיטה העברית ומתן חוות דעתה.
  2. הסוקרת מצאה כי המוסד נתן מענה לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה כולל גיוס סגל, עדכון סילבוסים ותוכנית הלימודים, שיפור תשתיות והערכת סטודנטים.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך וליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת (מצ"ב כנספח להחלטה זו), ובמיוחד לגבי מציאת פתרון לבעיית מקומות התמחות לבוגרי התוכנית.
  4. היישום המלא של ההמלצות ייבדק בהתאם לצורך.