28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בהנדסת תעשיה וניהול – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. מדיווח המוסד עולה כי ניתן מענה לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה כולל גיוס

סגל חדש לעיבוי מצבת הסגל הנוכחית והחלפת הסגל הפורש, שיפור יחס סגל-סטודנטים ושיפור שיתוף הפעולה עם מוסדות אחרים.

  1. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך וליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר.
  2. היישום המלא של ההמלצות ייבדק בהתאם לצורך.