28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בהנדסת תעשיה וניהול – המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. מדיווח המוסד עולה כי ישנו רצון לתת מענה לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה כולל שיפור תשתיות המוסד ובפרט בניית משרדים לסגל. בניית המשרדים מתעכבת בשלב זה עקב בעיות אובייקטיביות. המוסד מתבקש לדווח למל"ג אודות התקדמות בעניין זה, ככל שתהיה.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך וליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר.
  3. היישום המלא של ההמלצות ייבדק בהתאם לצורך.