28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים במדעי המחשב – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' מוריס הרליהי על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  1. המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' הרליהי לפיה המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בן-גוריון נתנה מענה הולם להמלצות הוועדה בנוגע לגיוס סגל בתחומים מרכזיים ובהעלאת תנאי הקבלה לתוכנית.
  2. המוסד והמחלקה לא התייחסו באופן מספק למרבית המלצות הוועדה. לפיכך, עליהם לתת מענה להמלצות הבאות:

א.         הקמתה והפעלתה של ועדת היגוי שתנסח תוכנית אסטרטגית למחלקה.

ב.         הוספת קורסים ייחודיים לתוכנית המוסמך ולתוכנית הדוקטורט.

  1. על המוסד והמחלקה לתת מענה להמלצות המופיעות בסעיף 3, ולדווח למל"ג אודות יישומן עד סוף שנה"ל תשע"ח.