28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים במדעי המחשב – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' מוריס הרליהי על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. הוועדה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' הרליהי לפיה המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב יישמה את מרבית המלצות הוועדה הבינלאומית באופן מלא.
  3. יישומן המלא של כל ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.