28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בהנדסת תוכנה – שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' פרץ שובל על בדיקת הדיווח שהגישה מכללת שנקר ומתן חוות דעתו.
  2. הסוקר מצא כי המוסד לא נתן מענה מספק לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה כולל גיוס סגל, עדכון סילבוסים ותוכנית הלימודים.
  3. על המכללה והמחלקה להנדסת תוכנה לפעול ולדווח על יישומן של ההמלצות הבאות עד סוף שנה"ל תשע"ח:

א.        יש להקים ועדה שתכלול מומחים חיצוניים, אשר תסייע לעדכן את תוכנית הלימודים והסילבוסים של הקורסים כפי שפורט בדו"ח, ולדווח על הקמתה והרכבה לאגף להערכת איכות במל"ג.

ב.        תוכנית הלימודים המעודכנת תוגש לאישור המל"ג.

ג.         יש לגייס חברי סגל תקניים חדשים שהתמחותם בהנדסת תוכנה, ולפחות אחד בשנה הקרובה.

  1. בהתאם להחלטת מל"ג מספטמבר 2016 על יישום "מתווה פיטלסון", יש להגיש למל"ג תוכנית לימודים מעודכנת לקראת שנת הלימודים 2019/2020 שעונה על דרישות המתווה המותאמות לתוכניות הלימודים בהנדסת תוכנה.