28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בהנדסת תוכנה – הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' פרץ שובל על בדיקת הדיווח שהגיש הטכניון ומתן חוות דעתו.
  2. הסוקר מצא כי המוסד נתן מענה לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה, כולל עדכון מטרות התוכנית וגיוס סגל, ומענה חלקי בנושאים הקשורים קורסי הנדסת תוכנה שהומלצו על ידי הוועדה הבינלאומית כגון פרויקט הגמר וקורס מבוא להנדסת תוכנה.
  1. על המוסד והמחלקה להנדסת תוכנה לפעול ולדווח על יישומן של ההמלצות הבאות עד סוף שנה"ל תשע"ח:

א.        יש להמשיך ולהגדיר את מבנה פרויקט הגמר ואת הדרישות מהסטודנטים, כמפורט בדו"ח הוועדה ולספק סילבוס מפורט הכולל את השינויים שנעשו.

ב.        יש להתייחס להמלצה המשמעותית לגבי הפרדה ברורה בין התוכנית להנדסת תוכנה והתוכנית למדעי המחשב ולהכליל קורסי חובה בהנדסת תוכנה בשלבים שונים של התואר.

  1. בהתאם להחלטת מל"ג מספטמבר 2016 על יישום "מתווה פיטלסון", יש להגיש למל"ג תוכנית לימודים מעודכנת לקראת שנת הלימודים 2019/2020 שעונה על דרישות המתווה המותאמות לתוכניות הלימודים בהנדסת תוכנה.