28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בהנדסת תוכנה – המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' פרץ שובל על בדיקת הדיווח שהגישה מכללת אורט בראודה ומתן חוות דעתו.
  2. הסוקר מצא כי המוסד נתן מענה לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה כולל גיוס סגל, עדכון סילבוסים ותוכנית הלימודים, הקמת ועדה חיצונית, שיפור תשתיות והערכת סטודנטים.
  3. על המכללה והמחלקה להנדסת תוכנה לפעול ולדווח על יישומן של ההמלצות הבאות עד סוף שנה"ל תשע"ח:

א.        יש לוודא שתוכנית הלימודים תכלול קורסים מליבת תחום הנדסת תוכנה, ובהם קורסים בנושאים של פיתוח תוכנה, אבטחת תוכנה, הערכת איכות תוכנה וכיו"ב – כמפורט בדו"ח הוועדה.

ב.        על המוסד להגדיל את היקף הסגל האקדמי שהתמחותו בהנדסת תוכנה, על מנת לתת מענה לצרכים הייחודיים של התוכנית.

ג.         יש לוודא כי הסטודנטים המתקבלים לתוכנית, יהיו ברמה גבוהה דיה על מנת לעמוד בדרישות התוכנית, בין השאר באמצעות תגבור הידע במסגרת המכינות לתוכנית. לשם

כך יש להציג למל"ג את תנאי הקבלה לתואר הראשון והשני ולפרט את נתוני הקבלה של הסטודנטים.

ד.        על המחלקה לפתח את תוכנית התואר השני באופן מעמיק וייחודי יותר בהשוואה לתוכנית התואר הראשון. לשם כך, יש להגיש למל"ג את תוכנית התואר השני העדכנית (הקיימת) ולהצביע על שינויים שנעשו בה (כגון שינויים בקורסים או בתכניהם) בהשוואה לתוכנית המקורית.

  1. בהתאם להחלטת מל"ג מספטמבר 2016 על יישום "מתווה פיטלסון", יש להגיש למל"ג תוכנית לימודים מעודכנת לקראת שנת הלימודים 2019/2020 שעונה על דרישות המתווה המותאמות לתוכניות הלימודים בהנדסת תוכנה.