28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בהנדסת תוכנה – אפקה, מכללה אקדמית להנדסה תל-אביב

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' פרץ שובל על בדיקת הדיווח שהגישה מכללת אפקה ומתן חוות דעתו.
  2. הסוקר מצא כי המוסד נתן מענה חלקי לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה כולל גיוס סגל, עדכון סילבוסים, תוכנית הלימודים ופרוייקט הגמר.
  3. על המכללה והמחלקה להנדסת תוכנה לפעול ולדווח על יישומן של ההמלצות הבאות עד סוף שנה"ל תשע"ח:

א.        לצרף לוועדה המקצועית המייעצת שמונתה לסיוע בעדכון תוכנית הלימודים בהנדסת תוכנה, לפחות מומחה אחד מחוץ למוסד, ולדווח למל"ג על שיוך חברי הוועדה ופועלה.

ב.        להמשיך לעדכן את תוכנית הלימודים בהנדסת תוכנה ולכלול בה קורסים ונושאי לימוד כפי שמפורט בדו"ח הוועדה. יש לכתוב סילבוסים מעודכנים במתכונת אחידה לכל הקורסים בתחום הנדסת תוכנה ולהגישם למל"ג.

ג.         להגיש סילבוס מעודכן של  פרויקט הגמר שיענה על המלצות הוועדה.

ד.        על המוסד לגייס חברי סגל  בכירים שהתמחותם בהנדסת תוכנה.

  1. בהתאם להחלטת מל"ג מספטמבר 2016 על יישום "מתווה פיטלסון", יש להגיש למל"ג תוכנית לימודים מעודכנת לקראת שנת הלימודים 2019/2020 שעונה על דרישות המתווה המותאמות לתוכניות הלימודים בהנדסת תוכנה.