28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בהנדסת תוכנה – המרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' פרץ שובל על בדיקת הדיווח שהגיש המרכז האקדמי לב ומתן חוות דעתו.
  2. הסוקר מצא כי המוסד לא נתן מענה מספק לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה כולל גיוס סגל, עדכון סילבוסים ותוכנית הלימודים.
  3. על המכללה והמחלקה להנדסת תוכנה לפעול ולדווח על יישומן של ההמלצות הבאות עד סוף שנה"ל תשע"ח:

א.        יש להגדיר את חזון ומטרות התוכנית (mission statement) ולבנות תוכנית לימודים בהנדסת תוכנה בהתאם לקיים בעולם. במסגרת זו יש להתייחס להמלצה על הפרדה ברורה בין התוכנית להנדסת תוכנה והתוכנית למדעי המחשב.

ב.        יש לגייס 2-1 חברי סגל תקניים חדשים שהתמחותם בהנדסת תוכנה, וכן לסייע בהתמחות ובהתמקצעות של חברי הסגל המלמדים בתוכנית, לתחומי הנדסת תוכנה.

ג.         יש לפרט את עבודת הוועדה המקצועית המייעצת שהוקמה לבחינה ועדכון תוכנית הלימודים ובכלל זה סילבוסים מפורטים של הקורסים השונים – כל זאת לאור ההמלצות המפורטות בדו"ח הוועדה.

ד.        יש  לפרט את תוכנית פיתוח הסגלה אקדמי עבור הסגל הזוטר והסגל מן החוץ, אשר תכלול התייחסות הן להיבטים טכניים של התחום והן להיבטים פדגוגיים. כולל פירוט של חברי סגל שקיבלו תמיכה בשנים האחרונות ופירוט השתתפות בכנסים ופורומים אחרים.

  1. בהתאם להחלטת מל"ג מספטמבר 2016 על יישום "מתווה פיטלסון", יש להגיש למל"ג תוכנית לימודים מעודכנת לקראת שנת הלימודים 2019/2020 שעונה על דרישות המתווה המותאמות לתוכניות הלימודים בהנדסת תוכנה.