28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בהנדסת תוכנה – המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יוכן לודוויג על בדיקת הדיווח שהגישה מכללת סמי שמעון ומתן חוות דעתו.
  1. הסוקר מצא כי המוסד לא נתן מענה מספק לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה כולל איחוד ראשי מחלקות, גיבוש תוכנית אסטרטגית, עדכון סילבוסים ותוכנית הלימודים.
  2. על המכללה והמחלקה להנדסת תוכנה לפעול ולדווח על יישומן של ההמלצות הבאות עד סוף שנה"ל תשע"ח:

א.        יש לאפיין את  המשותף והמבדיל בין התוכניות בהנדסת תוכנה בשני הקמפוסים (אשדוד ובאר שבע) ולבחון את  הצורך בשני ראשי מחלקה מלכתחילה.

ב.        יש לגבש תוכנית אסטרטגית אשר תכלול חזון ומטרה עבור תוכנית הלימודים.

ג.         יש לעדכן את תוכנית הלימודים בהתאם להמלצות שפורטו בדו"ח הוועדה.

ד.        יש לתת לסטודנטים הכשרה מקיפה ויסודית יותר בתחום ולתת דגש רב יותר לקורסי מבוא בדיסציפלינה.

  1. יש לבצע מעקב יסודי יותר אחר תעסוקת בוגרי המכללה, ולבחון את השיטות בהם הם מקדמים את בוגרי המכללה בשוק העבודה לאחר סיום לימודיהם.
  2. בהתאם להחלטת מל"ג מספטמבר 2016 על יישום "מתווה פיטלסון", יש להגיש למל"ג תוכנית לימודים מעודכנת לקראת שנת הלימודים 2019/2020 שעונה על דרישות המתווה המותאמות לתוכניות הלימודים בהנדסת תוכנה.