28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בהנדסת תוכנה – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יוכן לודוויג על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בן גוריון ומתן חוות דעתו.
  2. הסוקר מצא כי המוסד לא נתן מענה לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה כולל גיוס סגל המתמחה בהנדסת תוכנה, הפרדת המחלקה ויצירת תוכנית אסטרטגית ותוכנית לימודים מותאמת להנדסת תוכנה.
  3. לאור חוסר היענות המחלקה להחלטת מל"ג הקודמת, על המכללה והמחלקה להנדסת תוכנה לפעול ולדווח על יישומן של ההמלצות הבאות עד סוף שנה"ל תשע"ח:

א.        יש להתייחס להמלצה על הפרדה ברורה בין התוכנית להנדסת תוכנה והתוכנית למדעי המחשב. על התוכנית להנדסת תוכנה להיות תחת אחריותה של מחלקה אחת בלבד.

ב.        יש להכין תוכנית אסטרטגית אשר תתייחס לייחודיות של התוכנית בהנדסת תכנה ביחס לתוכניות דומות כדוגמת מדעי המחשב ומערכות מידע.

ג.         יש למנות ועדת לימודים/ועדת היגוי לתוכנית, שתכלול גם מומחים חיצוניים בהנדסת תוכנה עם עדיפות למומחים מחו"ל. הוועדה תתייחס למבנה ותכני התוכנית כמפורט בדו"ח הוועדה, תוך מתן דגש לייחודיות שלה.

ד.        תוך שלוש שנים יש לגייס חברי סגל חדשים שתחום התמחותם/מחקרם הוא הנדסת תוכנה.

  1. בהתאם להחלטת מל"ג מספטמבר 2016 על יישום "מתווה פיטלסון", יש להגיש למל"ג תוכנית לימודים מעודכנת לקראת שנת הלימודים 2019/2020 שעונה על דרישות המתווה המותאמות לתוכניות הלימודים בהנדסת תוכנה.