28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בהנדסת תוכנה – עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' פרץ שובל על בדיקת הדיווח שהגישה מכללת עזריאלי ומתן חוות דעתו.
  2. הסוקר מצא כי המוסד לא נתן מענה מספק לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה כולל גיוס סגל, עדכון סילבוסים ותוכנית הלימודים.
  1. על המכללה והמחלקה להנדסת תוכנה לפעול ולדווח על יישומן של ההמלצות הבאות עד סוף שנה"ל תשע"ח:

א.        יש להגדיר מחדש את חזון ומטרות התוכנית (mission statement) בהתאם לחזון המכללה החדש.

ב.        יש להשלים את מינויה של ועדה מקצועית מייעצת שתכלול גם מומחים חיצוניים ותסייע לעדכן את תוכנית הלימודים בהנדסת תוכנה, כולל התייחסות לתכנים הנלמדים, וזאת בהתאם למתווה שהציעה הוועדה.

ג.         יש להגיש למל"ג סילבוס מעודכן לאחר הגדרה חדשה של מבנה פרוייקט הגמר והדרישות מהסטודנטים בהתאם למפורט בדו"ח הוועדה.

ד.        יש למנות ועדת הוראה מחלקתית שתבחן מעת לעת את תוכנית הלימודים והסילבוסים, ותוודא שמה שנלמד בפועל תואם את הנדרש בסילבוסים.

ה.        יש לגייס 2-1 חברי סגל תקניים חדשים שהתמחותם בהנדסת תוכנה, וכן לסייע בהתמחות ובהתמקצעות של חברי הסגל המלמדים בתוכנית לתחומי הנדסת תוכנה.

  1. בהתאם להחלטת מל"ג מספטמבר 2016 על יישום "מתווה פיטלסון", יש להגיש למל"ג תוכנית לימודים מעודכנת לקראת שנת הלימודים 2019/2020 שעונה על דרישות המתווה המותאמות לתוכניות הלימודים בהנדסת תוכנה.