28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' תומאס ריסה על חוות הדעת.
  2. להעביר לאוניברסיטת בן-גוריון את חוות דעתו של פרופ' ריסה בנושא גיוס הסגל.
  3. בהמשך להחלטת המל"ג מיום 15.11.2016 ממליצה המל"ג כי על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך וליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר ובמיוחד התייחסות למצבת הסגל בתוכנית וגיוס חבר הסגל הנוסף בתחום כלכלה פוליטית (בינלאומית) ושיטות מחקר כמותיות.
  4. היישום המלא של ההמלצות ייבדק בסבב ההערכה הבא.