28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בהנדסה אזרחית – אוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' מירוסלב סקיבנסקי על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת אריאל ומתן חוות דעתו.
  2. על-פי חוות דעתו של פרופ' סקיבנסקי, המוסד יישם באופן כמעט מלא את המלצות הוועדה כולל גיוס חברי סגל חדשים, הנגשת הקמפוס ועדכון הסילבוסים וקורות החיים של הסגל.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך וליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר ובמיוחד:

א.         לגבש מדיניות ותהליכים לתגמול וקידום אנשי צוות המתמקדים בהוראה שלא מסתמך רק על סקר איכות ההוראה אותו ממלאים הסטודנטים

ב.         להמשיך להרחיב את שיתוף הפעולה עם אוניברסיטאות אחרות המתמקדות במחקר (בישראל ובחו"ל).

ג.          להמשיך ליזום ולארח סדנאות וכנסים.

  1. היישום המלא של ההמלצות ייבדק בהתאם לצורך.