28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בהנדסה אזרחית – המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' מירוסלב סקיבנסקי על בדיקת הדיווחים שהגישה מכללת סמי שמעון ומתן חוות דעתו.
  2. על-פי חוות דעתו של פרופ' סקיבנסקי, המוסד יישם באופן כמעט מלא את המלצות הוועדה כולל עדכון מאגרי המידע, עדכון קורות חברי הסגל והקשר עם הבוגרים.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך וליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר ובמיוחד:

א.         שיפור רמת האנגלית של חברי הסגל. במידת הצורך לקיים סדנאות מתאימות.

ב.         גיבוש מדיניות לצמצום העומס על המרצים ומורים. יש לשקול את ההנחיה לפיה קידום חברי סגל מתבסס בעיקר על תפוקות מחקר.

  1. היישום המלא של ההמלצות ייבדק בהתאם לצורך.