26/05/20

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות בהנדסת תוכנה במכללת שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות (סבב מעקב שני)

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת

המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. בישיבתה ביום 7.5.2019 דנה ועדת המשנה להבטחת איכות בתוכנית הלימודים בהנדסת תכנה בשנקר בעקבות תהליך הערכת איכות ומעקב אחר יישום החלטת המל"ג בנושא.
  2. בישיבתה ביום 24.12.2019 החליטה ועדת המשנה להבטחת איכות כדלקמן: "לאור הממצאים החמורים שהועלו בדו"ח הוועדה הבינלאומית ובמהלך המעקב אחר יישום החלטת המל"ג, בכוונת ועדת המשנה להמליץ כי במידה והמוסד לא ייתן מענה הולם לסוגיית הסגל כפי שמפורט בחוו"ד הסוקרת, דהיינו גיוס חברי סגל מתחום הנדסת תכנה, עד לתאריך ה-27.02.2020, ייפסק הרישום לתוכנית לשנת הלימודים הבאה, תשפ"א".
  3. לאחר התכתבויות רבות עם המוסד ועם הסוקרת, דיווח המוסד לאחרונה כי צירף חברי סגל חדשים ובעקבות כך גם הרחיב את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה. הסוקרת, פרופ' אילייו ויוקר, ציינה כי אכן מדובר בשיפור ומקווה שיימשך המאמץ לגיוס חברי סגל נוספים.
  4. לאור זאת, מחליטה המל"ג לאפשר הרשמת סטודנטים לתוכנית לשנת תשפ"א ולבקש מהמוסד לדווח עד 30.12.20 על עמידת המחלקה בהתחייבותם הנ"ל.