07/03/17

מעקב אחר יישום החלטות המל"ג בתחום מדעי המחשב במרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' מוריס הרליהי על בדיקת הדיווח שהגיש המרכז האקדמי לב ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' הרליהי על התייחסות המוסד והמחלקה למדעי המחשב להמלצות הוועדה שרובן יושמו באופן מלא, במיוחד בעדכון תוכנית הלימודים וחומרי הלימוד וגיוס סגל.
  3. בדיקה נוספת של התוכנית תיערך בהתאם לצורך.

על מנת להבטיח את יישומן של כל המלצות הוועדה, המתייחסות לשוויון תנאי ההעסקה בין נשים לגברים בסגל האקדמי, האגף להערכת איכות והבטחתה יפנה להנהלת המרכז האקדמי לב להסבת ליבו להמשך הטיפול בנושא.