07/03/17

מעקב אחר יישום החלטות המל"ג בתחום מדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' מוריס הרליהי על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בר-אילן ומתן חוות דעתו.
  2. לאמץ את חוות דעתו של פרופ' הרליהי לפיה המוסד והמחלקה לא התייחסו למרבית המלצות הוועדה והחלטת המל"ג. לפיכך, עליהם לתת מענה להמלצות הבאות:

א.         על המוסד והמחלקה להסכים על מדיניות אחידה ולגבש תוכנית חומש לגיוס והקצאת משאבים עבור המחלקה, בפרט לגבי גיוס סגל.

ב.         על המוסד למצוא פתרון לטווח הקצר למצוקת המקום של המחלקה.

ג.          על המוסד להשוות את הקצאת המשאבים למדעי המחשב, לזו של תחומים מדעיים והנדסיים ניסויים אחרים.

ד.         על המוסד והמחלקה להמשיך ולעודד שיתופי פעולה בין תוכניות במדעי המחשב ובהנדסה.

  1. לרשום לפניה את התרשמותו החיובית של פרופ' הרליהי לגבי התייחסות המחלקה להמלצות הוועדה והחלטת המל"ג בדבר מעקב אחר בוגרים וליווי של סגל חדש במחלקה.
  2. על המוסד והמחלקה לתת מענה להמלצות המופיעות בסעיף 3, ולדווח למל"ג אודות יישומן עד 30.09.2017.
  3. במידה ולא יינתן מענה הולם להמלצות בסעיף 3 א-ב עד לתאריך הנקוב, תשקול המל"ג נקיטת צעדים בהתאם.