07/03/17

מעקב אחר יישום החלטות המל"ג בתחום ספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בן-גוריון ומתן חוות דעתו.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים על המוסד והמחלקה להתייחס ולתת מענה הולם להמלצת הסוקר לגייס למחלקה סגל בכיר, במקום הפרופסורים אשר פרשו לגמלאות. על המוסד לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום המלצה זו עד תחילת שנה"ל תשע"ח.