07/03/17

מעקב אחר יישום החלטות המל"ג בתחום ספרות עברית באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת חיפה ומתן חוות דעתו.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר (מצ"ב כנספח להחלטה זו), ובפרט ביחס להמלצות לפיהן:

א.         יש לגייס חבר סגל בכיר המתמחה בתחום ספרות ימי הביניים.

ב.         יש לדון לעומק על שאלת כלילתה של ספרות השוואתית בחוג.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המפורטות בסעיף 2 א-ב, עד תחילת שנה"ל תשע"ח.