07/03/17

מעקב אחר יישום החלטות המל"ג בתחום ספרות עברית באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת תל אביב ומתן חוות דעתו.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת (מצ"ב כנספח להחלטה זו), ובפרט ביחס להמלצות לפיהן:

א.         יש לתת מענה מנומק ומפורט לדחיית ההמלצה לשינוי שם החוג מ"חוג לספרות" ל"ספרות עברית והשוואתית".

ב.         לגייס חבר סגל בתחום ספרות ההשכלה.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המפורטות בסעיף 2 א-ב, עד תחילת שנה"ל תשע"ח.