07/03/17

מעקב אחר יישום החלטות המל"ג בתחום ספרות עברית באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' נילי גולד על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת בר-אילן ומתן חוות דעתה.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת (מצ"ב כנספח להחלטה זו), ובפרט ביחס להמלצות לפיהן:

א.         יש להוסיף קורס מבוא לספרות "דור המדינה".

ב.         יש לפעול למען שיקומה של הספרייה לספרות עברית במוסד.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המפורטות בסעיף 2 א-ב, עד תחילת שנה"ל תשע"ח.