11/12/18

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי מדעי המעבדה הרפואית – המכללה האקדמית הדסה

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' ענת רויטברג טמבור על בדיקת הדיווח שהגישה המכללה האקדמית הדסה ומתן חוות דעתה.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתה של פרופ' רויטברג טמבור על התייחסות המוסד והמחלקה ללימודי המעבדה הרפואית להמלצות הוועדה, לפיה ההמלצות בנושא תוכנית הלימודים, הסגל וההתמחות יושמו באופן משביע רצון.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך וליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הוועדה והסוקרת.
  4. בדיקת התוכנית תעשה במסגרת בדיקת התחום בהמשך, בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של המל"ג.