16/10/18

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי מזרח תיכון – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דייל איקלמן על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. לאמץ את חוות דעתו של פרופ' איקלמן ולברך את המחלקה והמוסד על המאמצים שנעשו בעדכון תוכניות התואר הראשון והשני, הוספת חברי סגל צעירים, וקידום שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות בישראל ובעולם.
  3. בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של המל"ג בנושא הערכת איכות והבטחתה.
  4. בתהליך הערכת האיכות של לימודי המזרח התיכון עלו ממצאים בדבר בעיות רוחביות בתחום, ובכלל זה, נושאים הקשורים לנושא לימודי השפה, התרבות והספרות הערבית וכן בנושא שיתוף הפעולה בלימודי השפות הטורקית והפרסית. לאור זאת, מועבר המשך הדיון בהיבטים הרוחביים לוועדת ההיגוי למדעי הרוח.