16/10/18

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי לשון עברית – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודית שלנגר על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת חיפה ומתן חוות דעתה.
  2. לאמץ את חוות דעתה של פרופ' שלנגר ולברך את המחלקה והמוסד על המחקר והוראה בתחום למרות הסגל המצומצם ומספרי הסטודנטים הנמוכים ולהמשיך בגיוס סגל בתחום.
  3. בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של המל"ג בנושא הערכת איכות והבטחתה.
  4. בתהליך הערכת האיכות של לימודי לשון עברית עלו ממצאים בדבר בעיות רוחביות בתחום, ובכלל זה, נושאים הקשורים בלימודי התחביר ובדגש על ניקוד וכן ירידה במספרי סטודנטים ומשאבים דלים. לאור זאת, מועבר המשך הדיון בהיבטים הרוחביים לוועדת ההיגוי למדעי הרוח.