16/10/18

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי ספרות עברית – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לאוניברסיטת בר אילן על הדיווח ששלחה.
  2. מדיווח המוסד עולה כי נעשו מאמצים בהוספת קורס בספרות דור המדינה אך שיקום הספרייה לא נעשה.
  3. בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של המל"ג בנושא הערכת איכות והבטחתה.
  4. בתהליך הערכת האיכות של לימודי ספרות עברית עלו ממצאים בדבר בעיות רוחביות בתחום, ובכלל זה, נושאים הקשורים לתקנים וגיוס סגל וכן בנושא משאבי הספרייה. לאור זאת, מועבר המשך הדיון בהיבטים הרוחביים לוועדת ההיגוי למדעי הרוח.