16/10/18

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי ספרות עברית – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. לאמץ את חוות דעתו של פרופ' פרידלנדר להמשיך במאמצים לגיוס חברי סגל חדשים.
  3. בדיקת התחום תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של המל"ג בנושא הערכת איכות והבטחתה.
  4. בתהליך הערכת האיכות של לימודי ספרות עברית עלו ממצאים בדבר בעיות רוחביות בתחום, ובכלל זה, נושאים הקשורים לתקנים וגיוס סגל וכן בנושא משאבי הספרייה. לאור זאת, מועבר המשך הדיון בהיבטים הרוחביים לוועדת ההיגוי למדעי הרוח.