29/05/18

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי משפטים באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' אד רוק על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' רוק על התייחסות המוסד והפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן להמלצות ועדת ההערכה הבינלאומית, שרובן המכריע יושמו באופן מלא.
  3. המל"ג מברכת את המוסד על המאמצים הרבים שהשקיע בתהליך הערכה.
  4. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.