11/12/18

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי שפה וספרות ערבית – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בר אילן ולמחלקה לערבית על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להחלטת המל"ג ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. בדיקת התוכנית תעשה במסגרת בדיקת התחום בהמשך, בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של המל"ג.