11/12/18

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי שפה וספרות ערבית – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת חיפה ולחוג לשפה וספרות ערבית על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להחלטת המל"ג ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. בדיקת התוכנית תעשה במסגרת בדיקת התחום בהמשך, בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של המל"ג.