12/02/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי ביוטכנולוגיה – הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לטכניון ולפקולטה להנדסת מזון וביוטכנולוגיה על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להחלטת המל"ג.
3. בדיקת התוכנית תעשה במסגרת בדיקת התחום בהמשך, בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של המל"ג.