12/02/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי ביוטכנולוגיה – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטה העברית ולחוג בביוטכנולוגיה על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המועצה מצאה כי המוסד נתנה מענה הולם להחלטות המל"ג.
3. בדיקת התוכנית תעשה במסגרת בדיקת התחום בהמשך, בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של המל"ג.