12/02/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי ביוטכנולוגיה – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בן גוריון ולמחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המועצה מפנה את תשומת ליבה של הנהלת המוסד לנושא הבטיחות של מעבדות ההוראה.
3. המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה להחלטת המל"ג.
4. בדיקת התוכנית תעשה במסגרת בדיקת התחום בהמשך, בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של המל"ג.