12/02/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי ביוטכנולוגיה – המכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית תל חי ולחוג לביוטכנולוגיה על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה להחלטת המל"ג בדבר בניית חזון ועדכון תוכנית הלימודים.
3. בדיקת התוכנית תעשה במסגרת בדיקת התחום בהמשך, בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של המל"ג