12/02/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת לימודי ביוטכנולוגיה – המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודה ולמחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה על            הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה להחלטת המל"ג .
3. בדיקת התוכנית תעשה במסגרת בדיקת התחום בהמשך, בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של המל"ג.