11/04/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה – באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד והמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
  3. יחד עם זאת, על המוסד והמחלקה לממש את הצהרותיהם ולנסח תוכנית אסטרטגית שתכלול התייחסות ל: הגדרת חזונה ותדמיתה, תוכנית מותאמת לגיוס חברי סגל, הרכב וכמות חברי הסגל הנדרשים למחלקה.
  4. על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף 3 עד לתאריך 01.09.2019.