11/04/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד והמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
3. יחד עם זאת, על מנת להבטיח כי המחלקה תוכל לשוב ולהתמקם ברמה בינלאומית, ובהתאם להחלטת המל"ג מיום 20.03.2018, על הנהלת המוסד והמחלקה להגיע להסכם בנוגע לתוכנית אסטרטגית אשר תכלול יעד רצוי לגודל המחלקה והקצאת תקנים ייעודית.
4. על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף 3 עד לתאריך 01.09.2019.