29/05/18

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי משפטים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' אד רוק על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' רוק על התייחסות המוסד ובית הספר למשפטים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט להמלצות ועדת ההערכה הבינלאומית, שרובן המכריע יושם באופן מלא.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.