11/04/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד ובית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
3. יחד עם זאת, לאור הפרישות הצפויות של הסגל, על המוסד להסדיר מודל תקצוב מותאם, אשר יספק משאבים נוספים לבית הספר, ויאפשר למקם אותו ברמה בינלאומית גבוהה.
4. על המוסד ובית הספר לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף 3 עד לתאריך 01.09.2019.