11/04/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה – המרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד והפקולטה לכלכלה ומינהל עסקים במרכז האקדמי רופין להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
3. יחד עם זאת, לאור יחסי סגל-סטודנט הגבוהים במחלקה, על המוסד והפקולטה לגייס אנשי סגל נוספים בכלכלה באופן מיידי.
4. על המוסד והפקולטה לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף 3 עד לתאריך 01.09.2019.