11/04/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה – האוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד והמחלקה לכלכלה ומינהל עסקים באוניברסיטה הפתוחה להמלצות הוועדה, שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
3. המל"ג מבקשת לעדכן את ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול, עסקים, משפטים ורב תחומי, כי במידה והמוסד יגיש בקשה לפתיחת תואר שני בכלכלה, יהיה עליו לגייס חבר סגל נוסף לתחום.
4. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.