11/04/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה – המכללה האקדמית עמק יזרעאל

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד והמחלקה לכלכלה וניהול במכללה האקדמית עמק יזרעאל להמלצות הוועדה, שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.