11/04/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום הכלכלה – המסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' גאורג וינקלר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינקלר על התייחסות המוסד ובית הספר לכלכלה במסלול האקדמי המכללה למינהל להמלצות הוועדה, שחלקן הגדול יושם באופן מלא.