11/04/19

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות בתחום לימודי המעבדה הרפואית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גובהה מודה לפרופ' ענת רויטברג טמבור על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בן גוריון ומתן חוות דעתה.
2. המועצה מאמצת את חוות דעתה של פרופ' רויטברג טמבור על התייחסות המוסד והמחלקה ללימודי המעבדה הרפואית להמלצות הוועדה, לפיה ההמלצות בנושא תוכנית הלימודים, הסגל וההתמחות יושמו באופן חלקי.
3. על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג על יישום ההמלצה הבאה עד תחילת שנת הלימודים תש"פ:
א. להוסיף את הקורסים הבאים למערכת הלימודים:

  • קורס בקרת איכות (QC) וקורס הבטחת איכות (QA)
  • בטיחות ותקנות / פעולות מעבדה / עקרונות של טכנולוגיה רפואית
  • קורלציה רפואית (תוצאת בדיקה) / תקשורת יעילה

4. כמו כן, מומלץ להזמין גורם ממשרד הבריאות אשר עוסק בניהול מעבדות או חבר צוות מבקר המדינה אשר היה שותף לכתיבת דו"ח מבקר המדינה בנושא מצב המעבדות הקליניות משנת 2016 להרצאה בנושא במסגרת סמינר מחלקתי.
5. בנוסף, ממליצה הסוקרת לבחון את הנחיות בקרת איכות המעבדות של ארגונים בינלאומיים כגון ה-CAP (College of American Pathologists) זהו ארגון אשר עושה אקרדיטציה למעבדות בארה"ב ויש להם הרבה פרסומים שמדברים על מדדי איכות וכו') ולבדוק כיצד ניתן ליישם הנחיות והמלצות אלו במהלך תהליך ההתמחות.